OPINTOJEN KUSTANNUKSET JA OPINTOSETELI

Opintolinjojen opiskelukustannukset

Opintolinjojen opiskelukustannukset on mainittu ao. opintolinjan esittelyn yhteydessä. Opiskelija voi valita, maksaako pelkästä opetuksesta, liittääkö mukaan lounaan ja päiväkahvin opiskelupäivinä vai asuuko Opistolla ja liittää mukaan niin majoituksen kuin täysihoitoruokailutkin opiskelupäivinä.

Opintolinjoilla opiskelu on päätoimista ja oikeuttaa siten opintotukeen. Lisätietoja opintotuesta Kelalta. Aikuiset voivat saada koulutukseen koulutustukea.

Opintosetelillä opiskelemaan?

Opintoseteliä voi hakea vapaan sivistystyön opintolinjojen opiskelumaksuihin. Opintoseteliä haetaan Opistolta erillisellä lomakkeella. Opetushallitus myöntää opintoseteliavustukset opistoille vuosittain, joten Kaustisen Evankelisen Opiston mahdollisuus Opintosetelin myöntämiseen opiskelijalle riippuu OPH:n rahoituspäätöksestä.

Opintosetelillä voi kattaa opiskelumaksuja joko kokonaan tai osittain. Opintoseteliä voi anoa tutkintoon johtamattomaan ja pitkäkestoiseen (laajuus väh. 8 opintoviikkoa) koulutukseen. Kaustisen Evankelisella Opistolla näitä ovat:

- Kaustisen kansanmusiikkilinja
- Personal Trainer -koulutus (päiväopintoina, ma-pe)

Opintoseteli voidaan myöntää:

- Maahanmuuttajalle, joilla on kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta Suomessa. Turvapaikanhakijat eivät kuulu tähän ryhmään.
- Työttömälle, jotka on kokopäivätyöhön käytettävissä tai joka odottaa sovitun työn alkamista. Työttömiksi voidaan myös lukea pitkäksi ajaksi lomautetut henkilöt.
- Henkilölle, joilla ei ole perusopetuksen jälkeistä koulutusta.
- Henkilölle, joilla on oppimisvaikeuksia. Lähtökohtana on henkilön oma kokemus oppimisvaikeuksista.
- Peruskoulun päättäneelle nuorelle (alle 25-vuotias), joilla ei ole jatkokoulutuspaikkaa.
- Seniorille, jotka on täyttänyt 63 vuotta.
- Eläkettä saavalle henkilölle, joka ei ole ansiotyössä.


Opintosetelin hakeminen:

Hae normaalin hakumenettelyn kautta linjalle opiskelemaan ja pyydä sitten Opistolta opintosetelihakemuslomaketta. Rehtori tekee hakemuksen ja haastattelun pohjalta päätöksen opintosetelin myöntämisestä. Lisätietoja opintosetelistä ja sen hakemisesta saat Opistolta.